ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 054-495333 , โทรสาร 054-495333 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ทุจริต

ปลัด
แบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2561
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
943
เดือนที่แล้ว
1,042
ปีนี้
5,912
ปีที่แล้ว
13,551
ทั้งหมด
37,130
ไอพี ของคุณ
44.192.114.32

1
ซ่อมไฟฟ้่าสาธารณะหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th

ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง

30 พฤษภาคม 2565

จัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพะเยา ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

05 พฤษภาคม 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บ้านมาง ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th

ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บ้านมาง ได้ดำเนินการประชุมที่ปรึกษา คณะกรรมการกองทุนฯ ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาฯ ,ท้องถิ่นอำเภอ ,เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านมาง ,เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน ,ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนภาคประชาชน เพื่อหาแนวทางการดำเนินการปี 2565 และการวางแผนการทำโครงการเพื่อสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศตามรูปแบบ แผนงาน/โครงการ การใช้จ่ายงบประมาณกองทุนฯและสถานะทางการเงิน นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อเป็นคณะอนุกรรม การสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สัดส่วนผู้แทนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน ๑ คน เพื่อดำเนินการงานกองทุน LTC ต่อไป

25 มีนาคม 2565

การจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th

วันที่ 18 มีนาคม 2565 อบต.บ้านมางได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยเพื่อรำลึกถึงพระมหา กรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการเผยแพร่บทบาท ภารกิจ และความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะ แก่ประชาชน โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของอบต.บ้านมาง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

24 มีนาคม 2565

จัดอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ อบต.บ้านมาง จัดอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จำนวนผู้เข้าอบรม 70 คน โดยมีการขับเคลื่อนวาระอำเภอเชียงม่วน งดกาแฟและโอวัลติน ขนมปัง เบเกอรี่ เป็นการจัดเลี้ยงอาหารว่างเพื่อสุขภาพ เครื่องดื่มน้ำตะไคร้+ใบเตย+ดอกอัญชัน

25 กุมภาพันธ์ 2565

ประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 /2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองมาง 1  โดยนายสมชัย อุ่นตาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง ได้เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง      ครั้งที่ 1 /2565 โดยมีข้อราชการและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกคน

อีกทั้งได้ติดตามงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับชั้นนำไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อปรับปรุง พัฒนา งานด้านการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตต่อไป

04 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการส่งเสริมตำบลขับขี่ปลอดภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th

วันที่ 3 กันยายน 2564 สำนักปลัดอบต.บ้านมาง จัดอบรมโครงการส่งเสริมตำบลขับขี่ปลอดภัยโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล    บ้านมางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงม่วนและ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงม่วน มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน ประกอบไปด้วย ตัวแทนผู้นำชุมชน อสม.ในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านมาง

03 กันยายน 2564

โครงการอบรมการป้องกันภัยพิบัติ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 สำนักปลัด อบต.บ้านมาง จัดอบรมการป้องกันภัยพิบัติ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราชและ กอ.รมน.พะเยา และมีผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ อปพร. เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านมางและเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงม่วน

26 สิงหาคม 2564

โครงการอบรมป้องกันภัยพิบัติ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th
22 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากโรคโคโรนา(COVID-19),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th
16 มีนาคม 2563

โครงการส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th
13 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ กิจกรรม ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่  20-21  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 วันที่ 20 มกราคม 2563 (วันอบรม ),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th
21 มกราคม 2563

โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ กิจกรรม ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่  20-21  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 วันที่ 21 มกราคม 2563 (ศึกษาดูงาน),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th
21 มกราคม 2563

เชิดชูความดีทีมผู้ก่อการดี (บ้านหนองกลาง),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th
14 พฤศจิกายน 2562

โครงการสภาเด็กและเยาวชน ตำบลบ้านมาง ประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง,banmanglocal.go.th

(กิจกรรมร้อยชุมชนเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศ)

 

30 กันยายน 2562

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (39 รายการ)